读书笔记

千字文

千字文全文千字文全文带拼音千字文全文解释千字文解释〖打印〗

tiān dì xuán huáng yǔ zhòu hóng huāng rì yuè yíng zè chén xiù liè zhāng
天地玄黄 宇宙洪荒 日月盈昃 辰宿列张
hán lái shǔ wǎng qiū shōu dōng cáng rùn yú chéng suì lǜ lǚ tiáo yáng
寒来暑往 秋收冬藏 闰馀成岁 律吕调阳
yún téng zhì yǔ lù jié wéi shuāng jīn shēng lí shuǐ yù chū kūn gāng
云腾致雨 露结为霜 金生丽水 玉出昆冈
jiàn hào jù què zhū chēng yè guāng guǒ zhēn lǐ nài cài zhòng jiè jiāng
剑号巨阙 珠称夜光 果珍李柰 菜重芥姜
hǎi xián hé dàn lín qián yǔ xiáng lóng shī huǒ dì niǎo guān rén huáng
海咸河淡 鳞潜羽翔 龙师火帝 鸟官人皇
shǐ zhì wén zì nǎi fú yī shang tuī wèi ràng guó yǒu yú táo táng
始制文字 乃服衣裳 推位让国 有虞陶唐
diào mín fá zuì zhōu fā yīn tāng zuò cháo wèn dào chuí gǒng píng zhāng
吊民伐罪 周发殷汤 坐朝问道 垂拱平章
ài yù lí shǒu chén fú róng qiāng xiá ěr yī tǐ shuài bīn guī wáng
爱育黎首 臣伏戎羌 遐迩一体 率宾归王
míng fèng zài shù bái jū shí cháng huà bèi cǎo mù lài jí wàn fāng
鸣凤在竹 白驹食场 化被草木 赖及万方
gài cǐ shēn fà sì dà wǔ chang gōng wéi jū yǎng qǐ gǎn huǐ shāng
盖此身发 四大五常 恭惟鞠养 岂敢毁伤
nǚ mù zhēn jié nán xiào cái liáng zhī guò bì gǎi dé néng mò wàng
女慕贞洁 男效才良 知过必改 得能莫忘
wǎng tán bǐ duǎn mǐ shì jǐ cháng xìn shǐ kě fù qì yù nán liáng
罔谈彼短 靡恃己长 信使可覆 器欲难量
mò bēi sī rǎn shī zàn gāo yáng jǐng xíng wéi xián kè niàn zuò shèng
墨悲丝染 诗赞羔羊 景行维贤 克念作圣
dé jiàn míng lì xíng duān biǎo zhèng kōng gǔ chuán shēng xū táng xí tīng
德建名立 形端表正 空谷传声 虚堂习听
huò yīn è jī fú yuán shàn qìng chǐ bì fēi bǎo cùn yīn shì jìng
祸因恶积 福缘善庆 尺璧非宝 寸阴是竞
zī fù shì jūn yuē yán yǔ jìng xiào dāng jié lì zhōng zé jìn mìng
资父事君 曰严与敬 孝当竭力 忠则尽命
lín shēn lǚ bó sù xīng wēn qìng sì lán sī xīn rú sōng zhī shèng
临深履薄 夙兴温凊 似兰斯馨 如松之盛
chuān liú bù xī yuān chéng qǔ yìng róng zhǐ ruò sī yán cí ān dìng
川流不息 渊澄取映 容止若思 言辞安定
dǔ chū chéng měi shèn zhōng yí lìng róng yè suǒ jī jí shèn wú jìng
笃初诚美 慎终宜令 荣业所基 籍甚无竟
xué yōu dēng shì shè zhí cóng zhèng cún yǐ gān táng qù ér yì yǒng
学优登仕 摄职从政 存以甘棠 去而益咏
yuè shū guì jiàn lǐ bié zūn bēi shàng hé xià mù fū chàng fù suí
乐殊贵贱 礼别尊卑 上和下睦 夫唱妇随
wài shòu fù xùn rù fèng mǔ yí zhū gū bó shū yóu zǐ bǐ ér
外受傅训 入奉母仪 诸姑伯叔 犹子比儿
kǒng huái xiōng dì tóng qì lián zhī jiāo yǒu tóu fèn qiē mó zhēn guī
孔怀兄弟 同气连枝 交友投分 切磨箴规
rén cí yǐn cè zào cì fú lí jié yì lián tuì diān pèi fēi kuī
仁慈隐恻 造次弗离 节义廉退 颠沛匪亏
xìng jìng qíng yì xīn dòng shén pí shǒu zhēn zhì mǎn zhú wù yì yí
性静情逸 心动神疲 守真志满 逐物意移
jiān chí yǎ cāo hǎo jué zì mí dū yì huá xià dōng xī èr jīng
坚持雅操 好爵自縻 都邑华夏 东西二京
bèi máng miàn luò fú wèi jù jīng gōng diàn pán yù lóu guàn fēi jīng
背邙面洛 浮渭据泾 宫殿盘郁 楼观飞惊
tú xiě qín shòu huà cǎi xiān líng bǐng shè páng qǐ jiǎ zhàng duì yíng
图写禽兽 画彩仙灵 丙舍旁启 甲帐对楹
sì yán shè xí gǔ sè chuī shēng shēng jiē nà bì biàn zhuàn yí xīng
肆筵设席 鼓瑟吹笙 升阶纳陛 弁转疑星
yòu tōng guǎng nèi zuǒ dá chéng míng jì jí fén diǎn yì jù qún yīng
右通广内 左达承明 既集坟典 亦聚群英
dù gǎo zhōng lì qī shū bì jīng fǔ luó jiàng xiàng lù xiá huái qīng
杜稿钟隶 漆书壁经 府罗将相 路侠槐卿
hù fēng bā xiàn jiā jǐ qiān bīng gāo guān péi niǎn qū gǔ zhèn yīng
户封八县 家给千兵 高冠陪辇 驱毂振缨
shì lù chǐ fù chē jià féi qīng cè gōng mào shí lè bēi kè míng
世禄侈富 车驾肥轻 策功茂实 勒碑刻铭
pán xī yī yǐn zuǒ shí ā héng yǎn zhái qū fù wēi dàn shú yíng
磻溪伊尹 佐时阿衡 奄宅曲阜 微旦孰营
huán gōng kuāng hé jì ruò fú qīng qǐ huí hàn huì yuè gǎn wǔ dīng
桓公匡合 济弱扶倾 绮回汉惠 说感武丁
jùn yì mì wù duō shì shí níng jìn chǔ gēng bà zhào wèi kùn héng
俊乂密勿 多士寔宁 晋楚更霸 赵魏困横
jiǎ tú miè guó jiàn tǔ huì méng hé zūn yuē fǎ hán bì fán xíng
假途灭虢 践土会盟 何遵约法 韩弊烦刑
qǐ jiǎn pō mù yòng jūn zuì jīng xuān wēi shā mò chí yù dān qīng
起翦颇牧 用军最精 宣威沙漠 驰誉丹青
jiǔ zhōu yǔ jì bǎi jùn qín bìng yuè zōng tài dài shàn zhǔ yún tíng
九州禹迹 百郡秦并 岳宗泰岱 禅主云亭
yàn mén zǐ sài jī tián chì chéng kūn chí jié shí jù yě dòng tíng
雁门紫塞 鸡田赤城 昆池碣石 钜野洞庭
kuàng yuǎn mián miǎo yán xiù yǎo míng zhì běn yú nóng wù zī jià sè
旷远绵邈 岩岫杳冥 治本于农 务兹稼穑
chù zǎi nán mǔ wǒ yì shǔ jì shuì shú gòng xīn quàn shǎng chù zhì
俶载南亩 我艺黍稷 税熟贡新 劝赏黜陟
mèng kē dūn sù shǐ yú bǐng zhí shù jī zhōng yōng láo qiān jǐn chì
孟轲敦素 史鱼秉直 庶几中庸 劳谦谨敕
líng yīn chá lǐ jiàn mào biàn sè yí jué jiā yóu miǎn qí zhīzhí
聆音察理 鉴貌辨色 贻厥嘉猷 勉其祗植
xǐng gōng jī jiè chǒng zēng kàng jí dài rǔ jìn chǐ lín gāo xìng jí
省躬讥诫 宠增抗极 殆辱近耻 林皋幸即
liǎng shū jiàn jī jiě zǔ shuí bī suǒ jū xián chù chén mò jì liáo
两疏见机 解组谁逼 索居闲处 沉默寂寥
qiú gǔ xún lùn sàn lǜ xiāo yáo xīn zòu lèi qiǎn qī xiè huān zhāo
求古寻论 散虑逍遥 欣奏累遣 戚谢欢招
qú hé de lì yuán mǎng chōu tiáo pí pá wǎn cuì wú tóng zǎo diāo
渠荷的历 园莽抽条 枇杷晚翠 梧桐早凋
chén gēn wěi yì luò yè piāo yáo yóu kūn dú yùn líng mó jiàng xiāo
陈根委翳 落叶飘摇 游鹍独运 凌摩绛霄
dān dú wán shì yù mù náng xiāng yì yóu yōu wèi zhǔ ěr yuán qiáng
耽读玩市 寓目囊箱 易輶攸畏 属耳垣墙
jù shàn cān fàn shì kǒu chōng cháng bǎo yù pēng zǎi jī yàn zāo kāng
具膳餐饭 适口充肠 饱饫烹宰 饥厌糟糠
qīn qī gù jiù lǎo shào yì liáng qiè yù jì fǎng shì jīn wéi fáng
亲戚故旧 老少异粮 妾御绩纺 侍巾帷房
wán shàn yuán xié yín zhú wěi huáng zhòu mián xī mèi lán sǔn xiàng chuáng
纨扇圆洁 银烛炜煌 昼眠夕寐 蓝笋象床
xián gē jiǔ yàn jiē bēi jǔ shāng jiǎo shǒu dùn zú yuè yù qiě kāng
弦歌酒宴 接杯举觞 矫手顿足 悦豫且康
dí hòu sì xù jì sì zhēng cháng qǐ sǎng zài bài sǒng jù kǒng huáng
嫡后嗣续 祭祀蒸尝 稽颡再拜 悚惧恐惶
jiān dié jiǎn yào gù dá shěn xiáng hái gòu xiǎng yù zhí rè yuàn liáng
笺牒简要 顾答审详 骸垢想浴 执热愿凉
lǘ luó dú tè hài yuè chāo xiāng zhū zhǎn zéi dào bǔ huò pàn wáng
驴骡犊特 骇跃超骧 诛斩贼盗 捕获叛亡
bù shè liáo wán jī qín ruǎn xiào tián bǐ lún zhǐ jūn qiǎo rén diào
布射辽丸 嵇琴阮啸 恬笔伦纸 钧巧任钓
shì fēn lì sú bìng jiē jiā miào máo shī shū zī gōng pín yán xiào
释纷利俗 竝皆佳妙 毛施淑姿 工颦妍笑
nián shǐ měi cuī xī huī lǎng yào xuán jī xuán wò huì pò huán zhào
年矢每催 曦晖朗曜 璇玑悬斡 晦魄环照
zhǐ xīn xiū hù yǒng suí jí shào jǔ bù yǐn lǐng fǔ yǎng láng miào
指薪修祜 永绥吉劭 矩步引领 俯仰廊庙
shù dài jīn zhuāng pái huái zhān tiào gū lòu guǎ wén yú méng děng qiào
束带矜庄 徘徊瞻眺 孤陋寡闻 愚蒙等诮
wèi yǔ zhù zhě yān zāi hū yě
谓语助者 焉哉乎也

相关推荐

 • 三字经
 • 百家姓
 • 千字文
 • 弟子规
 • 声律启蒙
 • 幼学琼林
 • 道德经
 • 三十六计
 • 朱子家训
 • 洛神赋
 • 滕王阁序
 • 金刚经
 • 增广贤文
 • 孝经
 • 兰亭集序
 • 心经
 • 大悲咒
 • 见与不见
 • 莫生气
 • 女儿经
 • 四大名著
 • 国学经典
 • 四书五经
 • 经史子集
 • 世界十大名著
 • 茅盾文学奖
 • 诺贝尔文学奖
 • 文学常识
 • 心理学书籍
 • 励志书籍
 • 哲学书籍
 • 管理学书籍
 • 风水学书籍
 • 红色经典
 • 经济学书籍
 • 教育类书籍
 • 入党申请书
 • 自我介绍
 • 离婚协议书
 • 个人简历
 • 贫困补助申请
 • 思想汇报
 • 转正申请
 • 辞职报告
 • 工作总结
 • 检讨书
 • 心得体会
 • 自我评价
 • 承诺书
 • 述职报告
 • 求职信
 • 演讲稿
 • 传统节日
 • 民间传说
 • 歇后语
 • 风土人情
 • 启蒙教育
 • 行酒令
 • 文明礼仪
 • 对联大全
 • 方言大全
 • 曲艺剧本
 • 民俗文化
 • 朝代顺序表
 • 皇帝顺序列表
 • 放假时间